вівторок, 28 травня 2019 р.

Оголошення про закупівлю житла для дітей - сиріт

     Добропільська сільська рада оголошує конкурс на закупівлю житла для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
   Загальні вимоги: 1 – 2 кімнатний будинок або 1 – 2 кімнатна квартира на території Добропільської сільської ради або на іншій адміністративно – територіальній одиниці Добропільського району, яке відповідає нормативним вимогам житлового законодавства України.
   Пропозиції приймаються в строк до 06.06.2019 року за адресою: Добропільський район, село Добропілля, вулиця Центральна, 51 А, конкурсна комісія Добропільської сільської ради.
    Детальну інформацію можна отримати на сайтах  Добропільської районної ради та Добропільської районної державної адміністрації або за телефоном 2-89-92.
   
                                  ПОЛОЖЕННЯ
     про конкурснy комісію з питань придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа.

      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ

1.1.Придбання житла (квартир, будинків) для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, на вторинному ринку, здійснюється на конкурсних засадах.
1.2. Для проведення конкурсу для придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на вторинному ринку, головний розпорядник бюджетних коштів утворює конкурсну комісію.
1.3. Конкурсна комісія з питань придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа (надалі – комісія), утворюється з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
1.4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Сімейним кодексом України, Житловим кодексом Української РСР, постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, рішеннями сільської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, голів облдержадміністрації та райдержадміністрації та іншими законодавчими і підзаконними актами України та цим Положенням про конкурсну комісію.
1.5 . Комісія має право отримувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, які належать до її компетенції.

     2. СКЛАД ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ КОМІСІЇ

2.1.Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п'ять осіб, у тому числі з представників сільської ради, депутатів сільської ради або членів виконкому, представників структурних підрозділів райдержадміністрації. У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та консультантів.
2.2. Комісія є діючим органом при сільській раді на період дії районної Програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки» .
2.3. Склад комісії затверджується рішенням сільської ради або виконавчого комітету.
2.4. У разі відсутності членів комісії у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у роботі комісії беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.
2.5. У разі персональних змін у складі комісії новопризначені працівники входять до її складу за посадами.
2.6. Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах
.
     3. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ

3.1. До основних завдань конкурсної комісії належить:
3.1.1.Затвердження конкурсної документації;
3.1.2.Опублікування інформації про проведення конкурсу та його результати в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
3.1.3. Розгляд конкурсних пропозицій;
3.1.4. Визначення переможця конкурсу;
3.1.5. Складання протоколу про результати проведення конкурсу.
3.2. Основними обов’язками комісії є:
3.2.1. Дотримання вимог закупівлі житла за рахунок бюджетних коштів, а саме:
- придбання благоустроєного (впорядкованого) житла виходячи з норми 13,65 кв. метрів житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею на одну особу в даному населеному пункті;
- дотримання вартості придбання одного кв. метра загальної площі (з урахуванням ПДВ) житла в межах опосередкованої вартості спорудження житла, встановленої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2017 рік;
- визначення за результатами закупівлі вартості придбання одного кв. метра загальної площі житла найнижчою серед запропонованої учасниками торгів;
- визначення можливості придбання житла в іншому населеному пункті , але в межах Добропільського району.
3.2.1.Дотримання вимог діючого законодавства України.
3.2.3.Дотримання принципів соціальної справедливості, гласності та прозорості у своїй роботі.
3.2.4. Забезпечення рівних та прозорих умов участі усіх учасників конкурсу та додержання режиму конфіденційності інформації, що міститься в заявах та конкурсних пропозиціях учасників конкурсу.

    4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ

4.1. Формою роботи комісії є її засідання, які скликаються за пропозицією голови комісії, який веде засідання комісії.
4.2. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.
4.3. Для прийняття рішень необхідна присутність на засіданні не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії.
4.4. Рішення приймаються більшістю голосів і фіксуються у протоколі, який підписують голова та секретар комісії.
4.5. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
4.6. Усі питання, які вирішує комісія, розглядаються у порядку черговості та у порядку надходження документів до комісії.
4.7. На засідання комісії можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та інші.

   5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

5.1. Голова комісії:
5.1.1. Організовує роботу і проводить засідання комісії.
5.1.2. Визначає функції кожного члена комісії та надає їм відповідні доручення.
5.1.3. Приймає рішення про скликання чергових та позачергових засідань комісії.
5.1.4. Представляє комісію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.
5.1.5. За рішенням голови комісії можуть утворюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, які виникають у процесі розгляду питань.
5.2. Секретар комісії:
5.2.1. Інформує членів комісії про місце і час проведення засідань.
5.2.2.Готує матеріали на засідання комісії.
5.2.3.Оформляє протоколи засідань.
5.2.4. Здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії.
5.3. Якщо секретар комісії відсутній на засіданні, то голова комісії доручає іншому члену комісії тимчасово виконувати функції секретаря.
5.4. Члени комісії мають право брати участь в усіх засіданнях комісії та прийнятті рішень; знайомитися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях комісії; на окрему думку.

    6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

6.1. Конкурсна комісія приймає рішення щодо розміщення оголошення про проведення конкурсу після затвердження конкурсної документації.
6.2. Інформація про оголошення конкурсу розміщається в друкованих засобах масової інформації та в мережі Інтернет на сайті сільської ради та Добропільської районної державної адміністрації.
6.3. Інформація про оголошення конкурсу повинна містити наступні відомості:
- дату і місце проведення конкурсу;
- вимоги до житла, яке буде придбане;
- зміст конкурсної документації ;
- строк подання конкурсної документації (не менш як 10 днів);
- адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії;
- можливість уточнення інформації, необхідної для підготовки пропозицій.
У разі потреби обсяг інформації може бути розширений.
6.4. Учасники, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надіслати (надати) до сільської ради за адресою: вулиця Центральна- 51 А, Добропільського району, Донецької області, документи, визначені у розділі 8 цього Положення.
   Документи приймаються у запечатаному вигляді з позначкою «На конкурс по житлу».

   7. ЗМІСТ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

7.1. Конурсна документація повинна мати наступні відомості:інформацію про замовника; інформацію про предмет закупівлі; про спосіб подання та розкриття конкурсних пропозицій; про оформлення конкурсних пропозиції; про зміст конкурсної пропозиції учасника (ціна конкурсної пропозиції, перелік обов»язкових документів); інші умови.

    8. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

8.1. Для участі в конкурсі подаються:
- заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу для юридичних осіб, або прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання та місця реєстрації проживання, номера телефону, телефаксу, пропозиції щодобудинку (квартири) (характеристики , вартість, адреса) ;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
-засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);
-копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
-інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство ( для юридичних осіб) ;
-витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;
-нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно та нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно;
- засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру (будинок);
- нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку;
- фотокартки будинку (квартири);
- довідка про відсутність заборгованості за надані житлово-комунальні послуги;
- рішення органу опіки та піклування про дозвіл на продаж будинку (квартири) у разі, якщо на час продажу будинку (квартири) є зареєстрованими малолітні діти та право власності належить малолітній (неповнолітній) дитині.
8.2. За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи (у разі необхідності).
8.3. Вимоги для об’єкта закупівлі (житла – будинку, квартири):
- житло (будинок, квартира) повинно бути запропоноване у житлових будинках, на вторинному ринку. Місцезнаходження житла – в межах Добропільського району.
- житло (будинок, квартира) повинно бути придатним для проживання, благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту та відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам;
- будинок ( квартира) не повинен бути визнаним аварійним або таким, що підлягає зносу. Не повинно бути самовільних переобладнань;
- житло (будинок, квартира) повинно бути без заборгованості по комунальних послугах, телефону (за наявності) та інших платежах;
- житло (будинок, квартира) повинно бути вільним від реєстрації в ньому громадян;
- технічний паспорт на житло (будинок, квартира) має бути оформлений відповідно до чинного законодавства.
8.4. Вимоги щодо вартості житла:
8.4.1.Вартість житла, запропонованого учасниками на конкурс не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла в регіоні, затвердженої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2017 рік – 10 123 грн. за 1 кв.м загальної площі об´єкту.
8.4.2.Оплата платежів по оформленню договору купівлі-продажу покладається на продавця.
8.4.3.Учасник під час визначення вартості житла та надання конкурсної пропозиції повинен врахувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).
8.5. Умови проведення конкурсу:
8.5.1.Конкурсні пропозиції оцінюються на предмет відповідності поданого оголошення за результатами чого визначається переможець конкурсу.
8.5.2.Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі, якщо подано не менше двох конкурсних пропозицій.
8.5.3. У випадку, коли головним розпорядником бюджетних коштів, було двічі відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу втретє може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам документації.
8.5.4.Розгляд конкурсних пропозицій здійснюється протягом п’яти робочих днів з дати кінцевого терміну їх подання.
8.5.5. Конкурсні пропозиції, надіслані після кінцевого строку їх подання або надіслані з порушенням вимог визначених у оголошенні, не приймаються та не розглядаються.
8.5.6.Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, що відповідає визначеним вимогам, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла є найнижчою серед запропонованих.
8.5.7.За результатами аналізу конкурсних пропозицій складається протокол, в якому зазначаються результати конкурсу.
8.5.8.Підписаний протокол є підставою для укладання договору на придбання житла (будинку, квартири).
8.5.9.Результати проведення конкурсу повідомляються всім учасникам конкурсу, що приймали у ньому участь.


Сільський голова                                                        А.І.Павлова


                АЛГОРИТМ
             конкурсних торгів

1. Створення конкурсної комісії ( не менше 5 осіб).
2. Затвердження складу конкурсної комісії виконкомом сільської ради.
3. Затвердження Положення про конкурсну комісію виконкомом сільської ради.
4. Затвердження комісією конкурсної документації, оформлення протоколу.
5. Затвердження на засіданні оголошення про конкурс.
6. Опублікування оголошення в газеті, на сайті сільської ради та райдержадміністрації.
7. Прийняття пропозицій протягом 10 днів після опублікування оголошення.
8. Засідання комісії з розгляду наданих пропозицій ( у 5-денний строк з останнього дня отримання пропозицій).
9. Проведення торгів.
10. Визначення переможця конкурсу з найвигіднішими пропозиціями.
11. Оформлення відповідного протоколу.
12. Ознайомлення всіх учасників конкурсу з результатами конкурсу.