Регламент районної ради

.


Додаток
до рішення сесії Добропільської
районної ради
від 09.12.2015 № VІІ – 2/1

Р Е Г Л А М Е Н Т
ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
(зі змінами № VII-5/1 від 26.02.2016, № VІI – 21/5 від 17.11.2017
№ VII - 29/6 від 18.09.2018, № VII-44/14 від 22.05.2020)

         Регламент Добропільської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності районної ради, його органів, депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату.
         Регламент районної ради затверджується на пленарному засіданні ради не пізніш як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту приймаються радою за ініціативою депутатів, постійних комісій, посадових осіб виконавчого апарату районної ради, а також в разі прийняття нових законодавчих актів України, які торкаються положень Регламенту.
         Контроль за додержанням Регламенту покладається на голову районної ради, заступника голови районної ради і постійну комісію, в повноваження якої відносяться питання депутатської діяльності.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статья 1. Правові засади діяльності районної ради

1.1. Добропільська районна рада (далі-Рада) є орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих Раді селищною, сільськими радами району. 
1.2. Порядок діяльності Ради, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законодавчими актами, а також цим Регламентом.
1.3. Даний Регламент визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, заступника голови Ради, скликання чергової та позачергової сесії Ради, призначень пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
1.4. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
1.5. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з чинним законодавством України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Відкритість і гласність роботи Ради.

2.1.    Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутніми на них, крім випадків, передбачених законодавством. В разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.
2.2.    Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації рішень нормативно – правового характеру в міськрайонній газеті «Новий шлях», на веб – сайті районної ради або у інший визначений Радою спосіб.
2.3.    Представники засобів масової інформації під час проведення сесій районної ради працюють в сесійній залі за узгодженням з головою або заступником голови районної ради.

Стаття 3. Планування роботи Ради.

         3.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до квартальних планів роботи Ради, які затверджуються на пленарних засіданнях Ради.
         3.2. План роботи на квартал визначає головні напрямки діяльності районної Ради та його органів протягом кварталу, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання, організаційні форми рішення поставлених завдань, містить перелік основних організаційних заходів та виконавців, термін та виконавців.
3.3. Проекти планів роботи розробляються під керівництвом голови Ради за пропозицією заступника голови Ради, депутатів Ради, постійних комісій, фракцій Ради, виконавчого апарату районної ради та структурних підрозділів райдержадміністрації.
3.4. План роботи на наступний квартал затверджується на пленарному засіданні сесії районної ради в кінці попереднього кварталу.
         3.5. Контроль за виконанням плану роботи покладається на заступника голови районної ради, виконання покладається на постійні комісії, керуючого справами районної ради, виконавчий апарат районної ради. Виконання плану роботи заслуховується на засіданнях постійних комісій районної ради, пленарних засіданнях Ради.

Стаття 4. Порядок розгляду запитів на інформацію.

4.1. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
4.2.    Відповідь на запит має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.
4.3.    У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
4.4.    У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути подовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого погодження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
4.5.    У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів.

Стаття 5. Присутність на пленарних засіданнях Ради.

5.1. На пленарних засіданнях Ради за запрошенням голови або заступника голови Ради можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів.
5.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошенням. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.
5.3. Депутати районної ради на пленарних засіданнях розміщуються по лівій частині зали засідань.
5.4. Пленарні засідання Ради проводяться в приміщенні Добропільської районної ради (2 поверх, зала засідань), розташованого за адресою: м.Добропілля, вулиця Московська, буд. 1.
У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці (виїзне засідання Ради). Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.
5.5.Засідання сесії ведуться державною мовою.

Стаття 6. Запрошення на пленарні засідання районної Ради.

6.1.    На пленарних засіданнях районної ради без запрошення мають право бути присутніми народні депутати, депутати обласної ради, голова і заступники  районної державної адміністрації.
6.2.    На пленарні засідання районної ради запрошуються особи, присутність яких необхідна під час розгляду порядку денного, посадові особи виконавчого апарату районної ради, представники, які забезпечують обслуговування технічного обладнання і приміщення, голова обласної адміністрації, керівники відділів та управлінь райдержадміністрації, керівники державних установ, а також можуть бути запрошеними депутати сільських та селищної рад, сільські, селищні голови, представники громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, профспілок, засобів масової інформації, громадяни.
6.3.    Особам, запрошеним на пленарне засідання районної ради, забороняється вносити і використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які можуть створювати перепони в проведенні засідань. Запрошені зобов’язані дотримуватись дисципліни, не порушувати громадського порядку, утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається в сесійній залі. В разі порушення Регламенту, невиконання вказівок головуючого окремим запрошеним особам за рішенням ради може бути запропоновано покинути залу засідань.

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради.

7.1.    У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
7.2.    На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, за запрошенням ради – Добропільський міжрайонний прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.
7.3.    Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відео фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
7.4.    Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.
7.5.    Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій.

8.1.   Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
8.2.   Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.
8.3.   Постійні комісії ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.
8.4.   Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами,організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійній комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради.

9.1.  Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.
9.2.  Контроль за виконанням рішень організовує її голова.
9.3.  Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію ради.

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації Раді.

10.1. Районна державна адміністрація підзвітна і підконтрольна Раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.
10.2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. Підготовка пленарних засідань.

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради.

11.1. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш ніж через два тижні після реєстрації обраних депутатів нового скликання в кількості, не менше двох третин депутатів від загального складу ради.
11.2. Рішення районної виборчої комісії про скликання першої сесії районної ради із зазначенням дати, часу і місця проведення, питань, які передбачено внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії.
11.3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб – представники партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради.
11.4. Для підготовки пропозицій про порядок проведення першої сесії і питань, які передбачається винести на її розгляд, а також інших організаційних питань, діючий голова районної ради попереднього скликання (або його заступник) формує зі складу депутатів, яких вибрали в новому скликанні, підготовчу депутатську групу на підставі пропорційного представництва від різних районних організацій політичних партій (блоків).
11.5. Делегування представників в підготовчу групу здійснюється на зборах депутатів – представників районної організації політичної партії (блоку). Протокол зборів, підписаний всіма учасниками зборів, направляється голові районної ради попереднього скликання. У випадку ненадання в установлений термін протоколу зборів про делегування представників в підготовчу депутатську групу, підготовча депутатська група формується без участі представників тієї чи іншої районної організації політичної партії(блоку).
11.6. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає голова районної ради попереднього скликання (або його заступник).
11.7. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову групи, визначає порядок організації її роботи. Правове, організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності підготовчої депутатської групи забезпечує виконавчий апарат районної ради.
Протоколи і матеріали засідань підготовчої депутатської групи зберігаються в протоколі першої сесії районної ради нового скликання
11.8. Підготовча депутатська група готує пропозиції :
а). по кандидатурах до складу редакційної комісії;
б) по кандидатурах до складу лічильної комісії;
в) по складу тимчасової президії;
г) по кандидатах на посаду голови районної ради;
д) з інших питань.
11.9. Процедура обрання голови районної ради проходить у відповідності зі ст.ст. 46, 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.45, Регламенту районної ради.
11.10. Після обрання голова районної ради приймає присягу (у випадку, якщо він до обрання не був на службі в органах місцевого самоврядування) і продовжує ведення першої сесії районної ради. За його пропозицією до порядку денного першої сесії також можуть бути внесені питання:
а) про обрання заступника голови районної ради;
б) про утворення та обрання постійних комісій районної ради;
в) про утворення колегії районної ради;
г) про Регламент районної ради;
д) інші питання.
11.11. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог законодавства та Регламенту.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради.

12.1.    До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:
а) про підсумки виборів депутатів до Ради і визнання їх повноважень.
б) про обрання голови Ради.
в) про обрання заступника Ради
г) інші питання.
         12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 13. Форми роботи Ради.

         Рада проводить свою Роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради.

         14.1. Пленарні засідання Ради, як правило проводяться у робочі дні.        14.2. У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.
         14.3.Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб Добропільського району.

Стаття 15. Порядок скликання сесії Ради.

         15.1. Сесія ради скликається головою Ради за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
         15.2. Сесія ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.
         15.3. У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія Ради скликається заступником голови Ради. У цих випадках сесія Ради скликається, якщо голова Ради без поважних причин не скликав сесію Ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п.15.1 та п.15.2 цієї статті.
         15.4. У разі, якщо посадові особи, зазначені п.п.15.1-15.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.
         15.5. Розпорядження голови Ради про скликання сесії приймається, як правило, не пізніше ніж за один місяць до дня проведення сесії та доводиться до відома депутатів Ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.
         15.6. Інформація про скликання сесії ради публікується в міськрайонній газеті «Новий шлях» або оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради за адресою http://dobropilly-rayrada.gov.ua
         15.7. Виконавчий апарат Ради здійснює розсилку проектів рішень та інших матеріалів необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради на електронну пошту, адрес якої надав депутат районної ради особисто. Розсилка здійснюється, не пізніше як за 3 дні до початку засідань постійних комісій, а у виняткових випадках - за день до відкриття сесії.
        
Стаття 16. Формування порядку денного сесії Ради.

         16.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 23 робочих дня до відкриття сесії.
16.2. У випадках виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.
16.3. Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються в міськрайонній газеті «Новий шлях».
16.4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодження. Документи, що подаються до Ради пізніше як за 23 робочих дня до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій Ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачені в п.16.2. цієї статті.
16.5. Проекти рішень Ради голова Ради або його заступник (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку визначеному п.15.4. ст.15 Регламенту,- уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передають до відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, відділ організаційно-кадрової роботи візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній постійній комісії для подальшої роботи.
У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням Голови Ради відділ організаційно-кадрової роботи повторно подає на розгляд проект рішення з урахуванням зауважень.
16.6. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Добропільської районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.
16.7. У випадках передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які Рада відповідно утворює, обирає, призначає та затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання розділів програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також по здійсненню районною державною адміністрацією делегованих їй повноважень, звіти прокурора, інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.
16.8. Пункт «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання Ради незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. До пункту «Різне» не можуть вноситись питання по яких обов’язкове прийняття рішення.
16.9. На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради зокрема:
16.9.1. проектів розроблених районною державною адміністрацією – заступник голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;
16.9.2. проектів розроблених фракціями – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;
16.9.3. проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.
16.10. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.
16.11. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:
- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;
- кадрові питання;
- питання що потребують негайного розгляду.
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної Ради або голови районної державної адміністрації.

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії Ради.

         17.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.
         17.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.
17.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.
17.4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання не виноситься на розгляд сесії.
17.5. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

Глава 2. Проведення пленарного засідання Ради.

Стаття 18. Відкриття та ведення пленарного засідання.

Пленарне засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 19. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради.

19.1. Пленарне засідання сесії починається з реєстрації депутатів, яка здійснюється представником виконавчого апарату районної ради на другому поверсі приміщення районної ради (у разі проведення виїзного пленарного засідання виконавчим апаратом Ради визначається інше місце реєстрації).
19.2. Виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожний депутат особисто розписується. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.
19.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради.

Стаття 20. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради.

20.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:
         20.1.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засідання Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
         20.1.2. вносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх розробників; інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
         20.1.3. організовує розгляд питань;
20.1.4.повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
20.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
20.1.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;
20.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;
20.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;
20.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради;
20.1.10. вживає заходи щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;
20.1.11. має право вказувати на помилки, допущені на виступах на пленарному засіданні Ради;
20.1.12. до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради;
20.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
Стаття 21. Секретар пленарного засідання.

         21.1. За пропозицією депутатів Ради на кожному пленарному засіданні більшістю голосів депутатів Ради обирається секретар пленарного засідання.
         21.2. Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде протокол сесії, а також реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень Ради.

Стаття 22. Лічильна комісія.

         22.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів.
         22.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
         22.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.
         22.4. До складу Лічильної комісії не можуть входити депутат Ради, щодо якого:
         22.4.1. поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної державної адміністрації;
         22.4.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;
         22.4.3. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;
         22.4.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
         22.4.5. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 23. Порядок розгляду питань порядку денного сесії.

         Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву проекту рішення, яке підлягає розгляду та про порядок розгляду питання.

Стаття 24. Порядок надання слова.
        
         24.1. Доповіді, співдоповіді, виступи під час обговорення питань, заяви, запити виголошуються з трибуни.
         24.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.
         24.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської фракції та групи – зазначає її назву.
         24.4. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Інформація про черговість виступів здійснюється письмово секретарем пленарного засідання.
         Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.
         24.5. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надано слово з місця для висловлення пропозиції:
         24.5.1. з мотивів голосування;
         24.5.2. для оголошення процедурного питання;
         24.5.3. для репліки;
         24.5.4. для застережень;
         24.6. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

Стаття 25. Визначення часу для виступів на сесії Ради.

         25.1. Для доповіді надається до 10 хвилин, для співдоповіді – до 5 хвилин.
         25.2. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання оформлюється коротко та чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.
         25.3 Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.
         25.4. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.
         25.5. За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів районної Ради, головуючий на пленарному засіданні може подовжити йому час виступу до 2 хвилин.

Стаття 26. Право депутата на виступ.

         26.1. Виступ присутніх на пленарному засіданні Ради проводиться з дозволу головуючого.
         26.2. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 27. Порядок розгляду та обговорення питання.

         27.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належать до процедурних питань.
         27.2. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Глава 3. Порядок прийняття рішення.

Стаття 28.Загальні положення порядку голосування.

28.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.
28.2. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

Стаття 29. Вимоги до процедури голосування.

         29.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює суть питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
         29.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після оголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.
         29.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.
         29.4. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не може надаватися.
         29.5. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.
         29.6. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 30. Загальні вимоги до рішення Ради.

         30.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.
         30.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
         30.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради. 

Стаття 31. Рішення Ради з процедурних питань.

31.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.
31.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради.

Стаття 32. Протокол сесії.

         32.1. Засідання сесії Ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретар, який обирається на пленарному засіданні сесії Ради, оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат Ради.
         32.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):
         32.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;
         32.2.2. кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;
         32.2.3.питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті із них, які винесені на голосування;
         32.2.4.прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;
         32.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утримались від голосування з мотивів наявності у них конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.
         32.3. Протокол сесії та прийняті Радою рішення підписуються особисто головою районної Ради, а у разі його відсутності заступником голови районної Ради, а у випадку передбаченому п.4 ст. 15 Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
         32.4. Протокол сесії та прийняті рішення не пізніш як у десятиденний строк повинні бути оформлені та підписані головою районної ради, при його відсутності – відповідно заступником голови ради, а у випадках, передбачених статей 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. За оформлення протоколу несе відповідальність керуючий справами районної ради.
         32.5. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 33. Відкрите поіменне голосування.

         33.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите голосування. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки депутатом. Підрахунок голосів здійснюється секретарем Ради згідно п.21.2. Регламенту.
       33.2. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань».

Стаття 34. Загальні положення про таємне голосування.

34.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених п. 1,29,31ст. 43 та ст.55,56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
34.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради.
34.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання голови районної ради, заступника голови районної ради включаються депутати Ради які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у вставленому законом порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата зафіксованою у протоколі.
34.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура виключається з усіх бюлетенів для повторного таємного голосування.
34.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається лічильна комісія. Порядок обрання лічильної комісії визначається цим Регламентом.
34.6. Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.
34.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 35. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

         35.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром змісту. У бюлетені зазначається мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.
         35.2. Питання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані так, щоб можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на голосування, має бути розміщений квадрат, за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів випадків («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька квадратів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічний символ (квадрат) мають бути розміщені так, щоб унеможливити їх неоднозначне розуміння.
         35.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, яка відповідає фактичній кількості депутатів Ради покладається на виконавчий апарат ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені виготовляються одразу після обрання лічильної комісії та затвердження нею зразка бюлетеня, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.
         35.4. Недійсними вважаються бюлетені:
         35.4.1. невстановленого зразка;
         35.4.2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
         35.4.3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
         35.4.4. в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;
         35.4.5. до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.
         35.5. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного вважаються не дійсними іпроводиться переголосування.
                  
Стаття 36. Процедура таємного голосування.

36.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
         36.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування, після пред’явлення депутатом посвідчення та проставляння особистого підпису в реєстрі.
         36.3. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставлянням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує (проставляння позначки напроти відповіді «так», «ні», або «утримався», якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 37. Повторне таємне голосування.

         37.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів Ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.
         37.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості (14 голосів), проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
         37.3. Якщо в наслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 38. Підведення підсумків таємного голосування.

         38.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
         38.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.
         38.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

Стаття 39. Наслідки порушення порядку таємного голосування.

39.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.
39.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.


Глава 4. Набрання чинності рішеннями ради.
Внесення змін та доповнень, скасування рішень Ради.

Стаття 40. Набрання чинності рішеннями Ради.

40.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, всі інші рішення - з моменту прийняття, якщо не встановлений інший термін введення цих рішень у дію. Рішення ради направляються відповідним підприємствам (об'єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше, ніж у десятиденний термін після їхнього прийняття.
40.2. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.
40.3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у міськрайоннійгазеті «Новий шлях». За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у газеті «Новий шлях» може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

Стаття 41. Внесення змін до рішень Ради.

41.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.
41.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.41.3 ст.41 Регламенту.
41.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.
41.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.
41.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.
41.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 42. Скасування рішень Ради.

42.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.42.2 ст.42 Регламенту.
42.2. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
42.3. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.
42.4. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається і набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

Глава 5. Питання дисципліни та етики.

Стаття 43.Дисципліна та етика на сесіях районної Ради.

43.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.
43.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.
43.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
43.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закриття засідання.
43.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

РОЗДІЛ ІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ.

Глава 1. Голова ради, заступник голови ради.

Стаття 44. Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступника.

44.1. Повноваження голови Ради, заступника голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
44.2. Голова Ради, заступник голови Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльності (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 45. Порядок обрання голови Ради.

45.1. Голова Ради обирається Радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.
45.2. Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради (14 голосів). У разі не набрання необхідної кількості голосів проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні. Якщо в наслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат повторне голосування проводиться щодо нього.
45.3. Кандидати виступають на пленарному засідання Ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів Ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати Ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні Ради, з урахуванням черговості депутатів Ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні Ради надає йому слово позачергово.
45.4. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим регламентом.
45.5. У разі, коли кандидатів на посаду голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у п. 45.1 цієї статті.

Стаття 46. Порядок обрання заступника голови Ради.

46.1. Заступник голови Ради обирається в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.
46.2. Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
46.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 46.1. цієї статті.

Глава 2. Постійні комісії Ради.

Стаття 47. Загальні умови створення постійних комісій Ради.

47.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.
47.2. Створення постійних комісій Ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані голова Ради та заступник голови Ради.
47.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.
47.4. Засідання постійних комісій Ради протоколюються секретарем Ради.
47.5. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.
47.6. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій. Визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішенням Ради.

Стаття 48. Склад постійних комісій Ради.

48.1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови та членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за пропозицією голови Ради з урахуванням представництва фракцій та груп.
48.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.
48.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.
48.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

Стаття 49. Порядок обрання складу постійних комісій Ради.

49.1. За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради обирається за списком, рекомендованим підготовчою депутатською групою.
49.2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.
49.3. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради; назву районної політичної партії, від якої обрано депутата.

Глава 3. Тимчасові контрольні комісії Ради.

Стаття 50. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради.

50.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.
50.2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.
50.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї фракції чи групи.
50.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення де відзначає:
50.4.1. назву тимчасової контрольної комісії;
50.4.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;
50.4.3. кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
50.4.4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (час виконання відповідної роботи);
50.4.5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;
50.4.6. за необхідності - заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.
50.5. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

Стаття 51. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради.

51.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях та на пленарному засіданні Ради приймається рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручається їй продовжувати роботу і визначається для цього термін її діяльності.
51.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:
51.2.1. прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
51.2.2. припинення повноважень Ради.

Розділ IV. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ.

Глава 1. Депутати Ради.

Стаття 52. Правові засади діяльності Ради.

52.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
52.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами області.
52.3. Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.
52.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.
52.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.
52.6. Депутат Ради має право залучати до депутської роботи помічника-консультанта на громадських засадах, згідно Положення затвердженого рішенням Ради.

Стаття 53. Посвідчення та нагрудний знак депутат Ради.

53.1. Депутатам Ради після визнання їх повноважень надається:
1.1.тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане районною виборчою комісією;
1.2.посвідчення депутата Ради;
1.3.видається також нагрудний знак «Депутат районної ради».


Стаття 54. Форми роботи депутата Ради.

54.1. Діяльність депутата в Раді включає:
54.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;
54.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
54.1.3. участь у засіданнях президії Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Ради;
54.1.4. виконання доручень Ради та її органів;
54.1.5. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
54.1.6. роботу з населенням району та відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу.
54.2. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

Стаття 55. Депутатські фракції та групи.

55.1. Депутати Ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.
55.2. Депутатські фракції формуються та партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради, а також депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних виборчих округах.
55.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може зберігатися з назвою відповідної партії.
55.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
55.5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.
55.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
55.7. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.
55.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
55.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

Стаття 56. Порядок утворення депутатських фракцій та груп.

56.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.
56.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.
56.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.
56.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім’я голови Ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.
56.5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом Ради серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 57.Права депутатських фракцій та груп.

57.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує районна Рада.
57.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.
57.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.
57.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

Стаття 58. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп.

58.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.
58.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.


Стаття 59. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп.

59.1. Голова Ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в Раді.
59.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат Ради поширює серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Глава2. Форми реалізації депутатських повноважень.

Стаття 60. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення.

60.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.
60.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.
60.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання можне бути оголошено на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.
60.4. Депутатське звернення - викладене в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 61. Порядок подання та розгляд депутатського запиту.

61.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.
61.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.
61.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.
61.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, імя, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.
61.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.
61.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.
61.7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.
61.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.
61.9. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.
Стаття 62. Відповідь на депутатський запит.

62.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.
62.2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонував інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.
62.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.
62.4. Депутат Ради має право давати оцінку відповіді на свій депутатський запит.
62.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.
62.6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

РОЗДІЛ V. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ.

Стаття 63. Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради.

63.1. Виконавчий апарат утворюється Радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються Радою за поданням голови Ради.
63.2. Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положень про відділи виконавчого апарату Ради.
63.3. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.

Стаття 64. Повноваження виконавчого апарату Ради.

Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.


Голова районної ради                                                         Т.М. Бєлянкіна